Algemene voorwaarden BVB Isolatiepanelen.

Artikel 1 Toepasselijkheid.


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen en/of werkzaamheden door BVB Isolatie Panelen uitgebracht, gedaan en/of uitgevoerd of uit te voeren alsmede op alle bestellingen en/of inkopen door BVB Isolatie Panelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


1.2 Acceptatie van een offerte uitgebracht door BVB Isolatie Panelen dan wel uitvoering van een bestelling of levering van zaken, materialen en/of het verrichten van diensten houdt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in. Een door de opdrachtgever gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.


1.3 Tevens zijn van toepassing de algemene - c.q. leveringsvoorwaarden van de toeleveranciers van BVB Isolatie Panelen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.


2.1 Alle offertes van BVB Isolatie Panelen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door BVB Isolatie Panelen schriftelijk anders is aangegeven.


2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien BVB Isolatie Panelen deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al of niet bij geschrifte.


2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.


2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering af fabriek/werkplaats.


2.5 Technische gegevens zoals vermeld in de documentatie, in het bijzonder de maat- en gewichtsaanduidingen, zijn gegeven met inachtname van het gestelde in de normen zoals bijvoorbeeld: DIN, Euronorm, Afnor, British standard


2.6 De levering van de zaken geschiedt bruto voor netto gewogen en berekend, tenzij anders is overeengekomen. Indien een prijs per vierkante meter is overeengekomen, geldt de bouwbreedte maal lengte, tenzij anders is overeengekomen.


2.7 Prijsopgaven, al of niet met gespecificeerde opgave van uurtarieven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en uurtarieven. Indien na de datum van aanbiedingen één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is BVB Isolatie Panelen gerechtigd de aangeboden prijs of het voorgestelde uurtarief dienovereenkomstig te verhogen.


2.8 Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op (op)levering en/of uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren waarbij met betrekking tot het (op)leveren/gereed zijn van het werk weeromstandigheden een invloed kunnen uitoefenen en de (op)levering en/of het gereed zijn van het werk vertragen zonder enig gevolg voor BVB Isolatie Panelen en/of aanspraak voor de opdrachtgever (zie ook het bepaalde in artikel 9).


2.9 Indien de opdrachtgever een gegeven opdracht wijzigt of annuleert, om welke reden dan ook, is hij gehouden BVB Isolatie Panelen de door haar gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van BVB Isolatie Panelen  op vergoeding wegens winstderving en uit de wijziging of annulering ontstane schade.


2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum niet als fatale datum, behoudens het onder 6.4 terzake inkoop bepaalde.

 

Artikel 3. Levering, oplevering en retentie.


3.1 Onder levering en oplevering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen. Het werk wordt als afgeleverd beschouwd als het werk is uitgevoerd en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan.


3.2 Levering van zaken geschiedt in het algemeen binnen de opgegeven leveringstermijn maar de door BVB Isolatie Panelen opgegeven levertijden binden BVB Isolatie Panelen niet, terwijl de opdrachtgever of afnemer bij overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, in het tijdsbestek drie maanden na de opgegeven leveringstermijn, geen ontbinding van de overeenkomst kan vorderen en in alle gevallen geen enkel recht heeft op de vergoeding van enige directe of indirecte schade door de opdrachtgever of afnemer of door derden gelden.


3.3 De levering en/of expeditie, zulks in de ruimste zin van het woord, is geheel voor risico en gevaar van de opdrachtgever, ook indien de zending franco geschiedt.


3.4 Zodra de zaken ter afhaling of verzending gereed zijn kan door BVB Isolatie Panelen aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Bij niet-afhaling binnen 3 maal 24 uur is BVB Isolatie Panelen gerechtigd deze zaken voor rekening, risico en verantwoording van de opdrachtgever op te slaan en als geleverd te beschouwen.


3.5 Alle risico’s betreffende de verkochte zaken, welke direct of indirect met de zaken verband houden, gaan op de opdrachtgever over op het tijdstip van de overgave van de zaken aan de van de het betrokken vervoermiddel, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt en met inachtneming van het hiervoor onder 3.3 bepaalde.

 

Artikel 4. Te verrichten werkzaamheden: Uitvoering werk.


4.1 BVB Isolatie Panelen  is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.


4.2 Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van BVB Isolatie Panelen niet of onvoldoende resultaat gehad.


4.3 Behouden afwijkende overeenkomst rust op BVB Isolatie Panelen geen enkele aansprakelijkheid tot vergoeding, in welke vorm dan ook, van schade door of in verband met vertraging in de levering of te late levering.


4.4 Indien enig onderdeel buiten schuld van BVB Isolatie Panelen niet tegelijk met het gereedkomen van alle zaken geleverd kan worden, zal de aflevering toch kunnen geschieden.


4.5 BVB Isolatie Panelen is gerechtigd de afgifte van zaken, die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht of levering onder zich heeft, op te schorten totdat haar vordering(en) terzake van enige opdracht wordt voldaan.

 

Artikel 5. Kwaliteit en garantie.


5.1 Voor geleverde materialen en/of zaken kan een fabrieksgarantie gelden middels de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.


5.2 BVB Isolatie Panelen staat niet in voor de geschiktheid van de door BVB Isolatie Panelen te gebruiken c.q. te verwerken materialen en producten bij de door BVB Isolatie Panelen te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten indien de opdrachtgever uitdrukkelijk bepaalt welke materialen en producten dwingend moeten worden toegepast of geleverd en al of niet afkomstig van de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever is verplicht schade aan de machines van BVB Isolatie Panelen,  veroorzaakt door de ongeschikte materialen/producten van of voorgeschreven door de opdrachtgever, te vergoeden.


5.3 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van de door of namens hem voorgeschreven bewerking alsmede oor de door of namens hem gegeven opdrachten en aanwijzingen.

 

Artikel 6. Inkoop.


6.1 Alle schriftelijk door BVB Isolatie Panelen gegeven opdrachten zijn bindend, alle telefonische door BVB Isolatie Panelen gegeven opdrachten kunnen bindend zijn.


6.2 BVB Isolatie Panelen heeft het recht na ontvangst en/of verwerking van de zaken over gebreken van welke aard dan ook te reclameren, waartegenover de wederpartij verplicht is adequaat te reageren.


6.3 Wijkt het geleverde af van het bestelde, hetzij in kwaliteit, kwantiteit, vormgeving, toleranties of samenstelling heeft BVB Isolatie Panelen het recht deze zaken onder rembours terug te sturen, onverminderd het recht om schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen.


6.4 Terzake bestellingen door BVB Isolatie Panelen geldt de leverdatum als fatale datum.


6.5 Bij overschrijding van de leverdatum is annulering van de opdracht uitsluitend door BVB Isolatie Panelen mogelijk, zelfs zonde rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Reeds gedane deelleveringen kunnen door BVB Isolatie Panelen van de leverancier worden geretourneerd.


6.6 De leverancier is verplicht alle door BVB Isolatie Panelen geleden en te lijden schade, door of tijdens de uitvoering van het werk ontstaan uit gekregen van het geleverde, te vergoeden.


6.7 In rekening gebrachte kosten voor kredietbeperking worden door BVB Isolatie Panelen niet betaald.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.


7.1 BVB Isolatie Panelen is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect gelden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken en/of door BVB Isolatie Panelen verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove schuld zijdens BVB Isolatie Panelen.

 

7.2 BVB Isolatie Panelen zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie met de opdrachtgever.


7.3 De opdrachtgever vrijwaart BVB Isolatie Panelen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van opdrachtgever, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.

 

Artikel 8. Overmacht.


8.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor BVB Isolatie Panelen niet mogelijk, is als gevolg van overmacht, heeft BVB Isolatie Panelen het recht, zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.


8.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van BVB Isolatie Panelen, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest, brand en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van BVB Isolatie Panelen en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van BVB Isolatie Panelen onttrekken.

 

Artikel 9. Betaling.


9.1 Betaling van 2de keus dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de (deel)factuur tenzij in de opdrachtbevestiging van BVB Isolatie Panelen een andere termijn wordt bevestigd. Voor  nieuwe panelen en opdrachten met zaagwerk dient 50% bij opdracht te worden betaald het restant dient voor levering te zijn betaald tenzij in de opdrachtbevestiging van BVB Isolatie Panelen een andere termijn wordt bevestigd.


9.2 Schuldvergelijking, compensatie en/of opschorting van betaling is te allen tijde uitgesloten.


9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BVB Isolatie Panelen zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer of opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vermeerderen met 2% rente, per maand of een gedeelte van een maand vanaf de vervaldag van de betreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betaling van de opdrachtgever veroorzaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


9.4 De buitenrechtelijke incassokosten worden berekend conform de tabellen welke worden gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, echter met een minimum van €100,- waarop niet in minder mogen worden gebracht de in een gerechtelijke procedure toegewezen proceskosten waarin al niet het procureurs- of gemachtigdensalaris is opgenomen.


9.5 Betalingen die vanwege de opdrachtgever aan BVB Isolatie Panelen plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de opdrachtgever nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

 

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendom, wettelijke verplichtingen.


10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële aard met betrekking tot de producten, ontwerpen e.d. van BVB Isolatie Panelen worden en blijven zowel tijdens als na uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van BVB Isolatie Panelen, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de producten of ontwerpen e.d. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden.


10.2 De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend van BVB Isolatie Panelen voorbehouden.


10.3 De opdrachtgever vrijwaart BVB Isolatie Panelen voor alle aanspraken van derden wegens schending van licenties, octrooien e.d. door gebruik van ontwerpen, welke aan BVB Isolatie Panelen door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.


10.4 Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, is BVB Isolatie Panelen gerechtigd terstond de fabricage en/of de levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen, zonder dat BVB Isolatie Panelen harerzijds tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

 

Artikel 11. Reclame en schuldvergelijking.


11.1 Door en vanaf dienen reclames binnen acht dagen na uitvoering der overeenkomst middels aangetekend schrijven bij BVB Isolatie Panelen te zijn ingediend, onder opgave van de klachten. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens voor reclames op factuurbedragen zij het dat dan binnen acht dagen na ontvangst van de facturen middels aangetekend en gemotiveerd schrijven de reclame bij BVB Isolatie Panelen moet zijn ingediend.


11.2 Reclames op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot BVB Isolatie Panelen gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen generlei rechtsgevolg teweegbrengen.


11.3 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijn niet in acht wordt genomen.


11.4 Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of compensatie of schuldvergelijking toe te passen.


11.5 Tenzij BVB Isolatie Panelen zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de opdrachtgever niet vrij om zaken aan BVB Isolatie Panelen te retourneren.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.


12.1 Door en vanaf de levering aan de opdrachtgever zijn de afgeleverde zaken volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Eerst door volledige betaling van de gehele koopsom, renten e.d. die krachtens de opdracht ten laste van opdrachtgever kunnen komen, gaan de zaken in volle en vrije eigendom over aan de opdrachtgever. Tot dat moment zal BVB Isolatie Panelen onbetwist eigenaar van de zaken blijven en behoudt zij zich mitsdien de eigendom daarvan voor.


12.2 Niet dan nadat de opdrachtgever de volledige koopsom alsmede kosten, renten e.d. heeft betaald mag deze de zaken aan derden verhuren, verpanden, vervreemden of in gebruik geven.


12.3 De zaken zijn en blijven te beschouwen als roerend goed en kunnen, voor zover de wet zulks toelaat, naar aard en/of bestemming noch door de opdrachtgever, noch door BVB Isolatie Panelen onroerend goed worden.


12.4 De opdrachtgever verbindt zich gedurende die tijd de zaken als een goed huisvader te gebruiken en de zaken naar hun aard en bestemming te onderhouden waarbij BVB Isolatie Panelen het recht heeft de zaken te allen tijde te inspecteren en/of te doen inspecteren.


12.5 De opdrachtgever is verplicht er steeds zorg voor te dragen dat de zaken in zijn bezit blijven en al datgene te doen wat mogelijk is om de zaken in zijn bezit te houden en inbreuken van derden op het eigendomsrecht van BVB Isolatie Panelen te voorkomen of tegen te gaan.


12.6 Mochten de zaken verloren gaan, hetzij met, hetzij zonder toedoen van de opdrachtgever, dan blijft de opdrachtgever tegenover BVB Isolatie Panelen steeds ten volle aansprakelijk voor de betaling van het overeengekomen bedrag.

 

Artikel 13. Ontbinding.


13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BVB Isolatie Panelen het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te haren keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke BVB Isolatie Panelen ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 14. Ontbinding.


14.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door BVB Isolatie Panelen gedaan of aangegaan.


14.2 De gerechtelijke instanties in ’s-Hertogenbosch zijn bij uitsluiting bijgevoegd kennis te nemen van tussen BVB Isolatie Panelen en haar opdrachtgever en/of leverancier bestaande geschillen.

 

Getekend te Zaltbommel d.d.

 

BVB Isolatie Panelen
G.C. van Bruchem